Ο καιρός

Livescores


powered by Agones.gr - livescore

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Αύξηση του ορίου απουσιών κατά 30%-Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Ρεπορτάζ:esos.gr

Kατά 30% αυξάνεται το όριο των απουσιών- μόνο για το τρέχον σχολικόι έτος- για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, εξαιτίας του αυξημένου αριθμού απουσιών που ‘έγιναν , λόγω κρουσμάτων της νέας γρίπης.

Τι ισχύει σήμερα

* Όριο αδικαιολόγητων απουσιών: 64

* Όριο απουσιών απόρριψης: 164

* Όριο απουσιών παραπομπής στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου: 114

* Όριο δικαιολογητικών που μπορεί να καταθέσει ο Κηδεμόνας: 10

* Οι γονείς ενημερώνονται από τη γραμματεία μέσω τηλεφώνου, υπηρεσιακών σημειωμάτων ή ενυπογράφως στη γραμματεία του σχολείου

Ειδικότερα η φοίτηση του μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται:

ΕΠΑΡΚΗΣ, οπότε προάγεται στην επόμενη τάξη ή απολύεται, όταν ο μαθητής/τρια έχει σημειώσει:

* μέχρι 64 απουσίες
* μέχρι 114 απουσίες και οι πέραν των 64 έχουν δικαιολογηθεί (δηλαδή οι 50)
* μέχρι 164 απουσίες, εάν συντρέχουν τα παρακάτω:
o οι πέραν των 64 έχουν δικαιολογηθεί (δηλαδή οι 100)
o η επίδοση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 15)
o η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη

ΕΛΛΙΠΗΣ, οπότε παραπέμπεται σε ανεξέταση σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο, όταν ο μαθητής/τρια έχει σημειώσει μέχρι 164 απουσίες και οι πέραν των 64 έχουν δικαιολογηθεί (δηλαδή οι 100), όμως η επίδοσή του δεν κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική (Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 15) και η διαγωγή του κοσμιοτάτη

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, οπότε απορρίπτεται και επαναλαμβάνει την τάξη, όταν ο μαθητής/τρια έχει σημειώσει περισσότερες από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις

H ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Nα διατηρηθεί μέχρι .............

Βαθμός Ασφαλείας

-----

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Μαρούσι, 12/04/2010

Αριθ. Πρωτ. : 39575 /Γ2

Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΑνδρέα Παπανδρέου 37,

151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr Πληροφορίες: Α. Βάρλα

Κ. Πισλή

Τηλέφωνο: 210-344 32 72

210-344 22 42

Fax: 210-344 33 90
----

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών, κατά το σχολικό έτος 2009-2010»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΑ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 5 παρ. 11, 7 παρ. 5, 8 παρ. 9 και του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄/30-9-85).

2. Του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 /τ. Α΄/23-09-97).

3. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184 /τ.Α΄/21-12-83).

4. Το άρθρο του Π.Δ. 185/1990 (Φ.Ε.Κ. 70 /τ.Α΄/04-05-90).

5. Του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65/ τ.Α΄/30-03-06).

6. Του άρθρου 31 του Π.Δ. 50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81/ τ.Α΄/08-05-08).

7. Του άρθρου 26 του Π.Δ. 51/2008 (Φ.Ε.Κ. 82/ τ.Α΄/08-05-08).

8. Την Υ.Α. Γ2/2209/18-03-1998 (Φ.Ε.Κ. 314/τ.Β΄/30-03-98).

9. Την Υ.Α. Γ2/3850/16-06-1998 (Φ.Ε.Κ. 658/τ.Β΄/01-07-98).

10. Την με αρ. πρ. Υ1/Γ.Π.οικ.153109/23-11-2009 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Τις διατάξεις της αριθμ.1120/Η/07-01-10 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1/τ.Β΄/08-01-10) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2009-2010, για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών, τα αριθμητικά όρια κάθε είδους απουσιών προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εσωτερική διανομή: Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διεύθυνση Σπουδών Τμήματα Β΄ και Γ΄

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια :